#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 18:48:23

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

OZV č.4/2019

 

 

Obec Milý

Zastupitelstvo obce Milý

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019,

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Milý se na svém zasedání dne 17.12.2019 usnesením
č. 1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Milý touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad Milý.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
 2. V ohlášení poplatník dále uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména druh akce, datum, hodinu
   a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají), včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

   

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  1. kulturní akci ...............................…      5   %,
  2. sportovní akci .........................…..       5... %,
  3. prodejní akci .................................      5..  %,
  4. reklamní akci .............................…     .5. . %.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný do 10. dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.[8]

   

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1./.2011 ,ze dne 26.4.2011

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

(

 

                        Podpis                                                                                  Podpis

            Ing.Tomáš Klíma                                                               Zdeněk Kvasnička

                                                                                                              

                  místostarosta                                                                              starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:2-12-2019

Sejmuto z úřední desky dne:  17.12.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[8] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 19. 12. 2019

Datum sejmutí: 4. 1. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět