#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 18:43:01

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

OZV č.2/2019

 

OBEC Milý

Zastupitelstvo obce Milý

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Milý se na svém zasedání dne 17.12.2019 usnesením
č. 1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Milý touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad Milý).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Prostor na návsi obce

Hřiště proti  budově Obecního úřadu

Otočka autobusu na Boru

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 1den před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

   

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,00     Kč,
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje……10,00    Kč,
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.......................10,00     Kč,
  4. za provádění výkopových prací ............................... .............................10,00.... Kč,
  5. za umístění stavebních zařízení .............................................................10,00.   Kč,
  6. za umístění reklamních zařízení .............................................................10,00.   Kč,
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................10,00   Kč,
  8. za umístění zařízení cirkusů ....................................................................10,00    Kč,
  9. za umístění skládek .................................................................................10,00    Kč,
  10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ................................................10,00.. Kč,
  11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .................................10,00  Kč,
  12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ........................    ..10,00  Kč,
  13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ......................... .....10,00 Kč,
  14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl..............................................................................................................10,00   Kč.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve lhůtě do 10 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

 

(

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

   

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 26.4.2011

Čl. 10

Účinnost

(

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

 

(

 

 

                        Podpis                                                                                 Podpis

            Ing.Tomáš Klíma                                                            Zdeněk Kvasnsička

                                                                                                              

                  místostarosta                                                                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:2.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:17.12.20

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 19. 12. 2019

Datum sejmutí: 4. 1. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět