#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 21:47:55

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

OZV č.1/2021

 

 

OBEC Milý

Zastupitelstvo obce Milý

Obecně závazná vyhláška obce Milý č. 1/2021,

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Milý se na svém zasedání dne 23.11.2021 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Milý.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad
 10. Nápojové kartony

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou umístěny v Milém a na Boru( nádoby, kontejnery

 

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená,
 5. Kovy, šrotiště u mandlu
 6. Jedlé oleje a tuky, barvahnědá

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován 1x ročně.jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obce.

 

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

a)      popelnice

 

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm.a)-j) předávají do popelnic a nádob k tomu určených touto vyhláškou

 

 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle OZV č. 2/2021 a ceníku svozové služby.

 

 1. Úhrada se vybírá jednborázově 1x ročně a to v hotovosti nebo převodem na bankovní účet

 

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č3/2004  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování,komunálních,odpadů
   
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

 

                                                                                              

………………...……………….                                                          ………………..

Ing. Tomáš Klíma                                                                  Zdeněk Kvasnička

místostarosta                                                                                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky obecního

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

Vyvěšeno: 25. 11. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět